Szczegółówe cele projektu

Szczegółowe cele projektu wynikają również z pewnych niedostatków istniejących rozwiązań w dziedzinie planowania i kompozycji usług sieciowych. Jesteśmy przekonani, że realizacja następujących zadań doprowadzi do powstania efektywnego mechanizmu planowania:
1. Opracowanie nowej, kompaktowej reprezentacji planów abstrakcyjnych.
2. Zaproponowanie nowych metod planowania abstrakcyjnego, w pełni wykorzystujących nową reprezentację planów: metody bazującej na algorytmach ewolucyjnych oraz drugiej, bazującej na symbolicznych metodach weryfikacyjnych.
3. Opracowanie nowych metod planowania konkretnego. Podobnie jak w przypadku planów abstrakcyjnych zamierzamy zbadać przydatność metod symbolicznych i ewolucyjnych do tego celu.
4. Implementacja i ocena opracowanych metod planowania. Analiza wyników pod kątem mocnych i słabych stron poszczególnych rozwiązań.
5. Opracowanie i implementacja kompleksowej metody planowania, obejmującej planowanie abstrakcyjne i konkretne, łączącej zalety metod symbolicznych i algorytmów ewolucyjnych.
6. Wprowadzenie elementów interakcji z użytkownikiem do mechanizmów planowania.
7. Opracowanie i implementacja mechanizmu pozwalającego na automatyczne generowanie kontraktów WSDL na bazie ontologii, ułatwiającego integrację usług sieciowych.
8. Opracowanie i implementacja mechanizmu przekształcającego wygenerowane plany w specyfikacje BPEL.
9. Implementacja narzędzia ułatwiającego korzystanie z opracowanych metod, składającego się m.in. z:
- planerów abstrakcyjnych i konkretnych,
- edytora ontologii,
- generatora przykładów,
- edytora zapytań,
- modułów generujących kontrakty WSDL specyfikacje BPEL.
Wyniki badań wstępnych [JNP+10a, JNP+10b, NPP+10, DHJ+10] wyraźnie wskazują, iż dwufazowe planowanie znacząco wpływa na zmniejszenie przeszukiwanej części przestrzeni rozwiązań. Celowym wydaje się być również wybór metod dobrze radzących sobie z dużą złożonością obliczeniową, takich jak SMT-testery[NOT06] i algorytmy ewolucyjne. Obiecujące wyniki połączenia obydwu technik znane z literatury, w połączeniu z doświadczeniem wnioskodawców w dziedzinie automatycznej weryfikacji [Kpe05, KLN+06, PPo06, KNN+08, NPS09, NPS10, KNP+10], algorytmów ewolucyjnych [SND+10, SS07a, SS07c, SS08, SS09, SS09] oraz kompozycji usług sieciowych [JNP+10a, JNP+10b, NPP+10, DHJ+10] uzasadniają podjęcie proponowanego tematu przez nasz zespół.
Ważnym aspektem badań w dziedzinie planowania i kompozycji usług sieciowych są ograniczenia czasowe. W literaturze obszar ten jest określany jako temporal planning [GSS06]. Wzięcie pod uwagę aspektów czasowych jeszcze bardziej komplikuje proces planowania i kompozycji, lecz z kolei lepiej odzwierciedla rzeczywiste uwarunkowania problemów rozwiązywanych przez planery. Podczas prac nad projektem zamierzamy uwzględnić zależności czasowe w mechanizmach planowania, co – zgodnie z naszą wiedzą – jest nowością w zastosowaniach połączonych metod symbolicznych i ewolucyjnych. Zamierzamy wykorzystać tutaj doświadczenia zdobyte przez wykonawców projektu w dziedzinie weryfikacji systemów czasu rzeczywistego [NPS09, NPS10, KNN+08, KPS+10, PPo06].

Wymiernym, udokumentowanym efektem podjętego problemu będzie szereg publikacji i prezentacji naszych rozwiązań na konferencjach międzynarodowych (np. GECCO, CEC, ZEUS, CS&P, IIS) i krajowych (np. SCR) oraz publikacji uzyskanych wyników w uznanych czasopismach (np. Fundamenta Informaticae). Rezultatem końcowym projektu będzie także implementacja systemu wspomagającego automatyczną i interaktywną kompozycję i integrację usług sieciowych. Ponadto wybrane mechanizmy planowania zostaną pilotażowo wdrożone w placówce Centrum Rehabilitacji i Kosmetologii w Łodzi (CRiK). Instytucja ta jest zainteresowana wdrożeniem rozwiązań wspomagających planowanie wizyt pacjentów, zwłaszcza jeśli chodzi o nietypowe, bardziej skomplikowane przypadki.